How Not to Fall For Renting Scams?

{:en}

Whether we want to or not, we can meet scammers everywhere in the world. Even though we tend to present the Czech Republic as “a paradise to behold” (as we sing in the national anthem), we must educate you about our country with all the facts.

So, yes, even in the Czech Republic you may encounter scammers who will try to cheat you in, for example, a rental agreement. How not to fall for them? What to look out for when looking for a rental?

1. Not a penny without a contract

“Send us a deposit, we will send you the keys by a courier. We will sign the contract when we’re back from the vacation.” Unfortunately, even some of our team members faced this type of fraud when looking for their own rental apartment before joining ReloCare.

We understand that you want (and often need) to find a place to live as soon as possible, but we strongly recommend that you don’t rush things. Definitely don’t send any deposits or first rent to anyone without a signed contract. The keys may not be on the way, and the apartment may not even exist.

Sometimes it is cheaper to stay a few more nights in temporary accommodation rather than to push for a quick rental deal that could end up in you losing your money.

2. Don’t let yourself be pressured about payment

In general, beware if the landlord tries to put pressure on you. They may claim that they have more people interested in the apartment, which is often true given the real estate situation in Prague. But never believe someone who claims that another bidder is on the way with a cash deposit, and will give you priority if you pay immediately.

Insist that you want to sign a contract before any payment, which will be checked first by a lawyer or even a relocation agency like us. If this procedure is not to their liking, you are definitely not missing out. At most, you will save yourself a lot of trouble.

Do you want to be sure your rental contract makes sense and you are aware of the illegal or unfair clauses? We can help you to identify them and recommend what you should further negotiate. 

3. Be careful who you rent from

We have mentioned checking the contract because it is possible that the person you are negotiating the lease with does not have the right to rent the apartment at all. If they themselves have rented the apartment from the owner, they need the owner’s permission to rent it to someone else. At that point, they are the tenants and you would become a subtenant.

Even if they have this consent from the owner, unfortunately the Czech Civil Code does not set out the terms of the subletting agreement very precisely. Often these contracts favour tenants over subtenants.

You can find out whether the person you are negotiating the lease with is the owner of the flat from the Land Registry, which anyone can access online for free. Or ask a professional to check your contract.

Unfortunately, you have no way of knowing from the Land Registry whether the tenant has the owner’s permission to sublet the apartment. For that you need to see their own contract with the owner, and even then it may not be clear from it. We therefore generally do not recommend entering into such a contract.

Have you ever encountered a suspicious lease agreement? Or has someone even managed to scam you? If you are worried that you won’t understand the contract and will be cheated, do not hesitate to contact us and we will be happy to help you.
{:}{:cz}

Ať chceme nebo nechceme, s podvodníky se můžeme setkat všude na světě. Přestože máme ve zvyku prezentovat Českou republiku jako “zemský ráj to napohled” (jak zpíváme ve státní hymně), musíme vás vzdělávat o naší zemi se vším všudy.

Takže ano, i v Čechách se můžete setkat se “šmejdy”, kteří se vás budou snažit podvést například v nájemní smlouvě. Jak jim nenaletět? Na co si dát pozor při hledání nájmu?

1. Bez smlouvy ani kačku

“Pošlete nám zálohu, my vám pošleme klíče kurýrem. Smlouvu podepíšeme, až se vrátíme z dovolené.” S tímto typem podfuku se bohužel setkali i někteří členové našeho týmu při hledání vlastního pronájmu ještě předtím, než se přidali k ReloCare.

Chápeme, že chcete (a často i potřebujete) bydlet co nejdříve, důrazně vám však doporučujeme, abyste nic neuspěchali. Bez podepsané smlouvy rozhodně nikomu neposílejte žádné zálohy ani první nájem. Klíče vůbec nemusí být na cestě a ten byt dokonce možná ani neexistuje.

Někdy je levnější zůstat ještě několik nocí v dočasném ubytování než usilovat o rychlou dohodu o pronájmu, která pro vás může skončit ztrátou peněz.

2. Nenechte na sebe s penězi tlačit

Obecně zbystřete, pokud se na vás majitel bytu pokouší vyvíjet tlak. Může tvrdit, že má na byt více zájemců, což je vzhledem k situaci s realitami v Praze častokrát pravda. Nikdy ale nevěřte někomu, kdo tvrdí, že jiný zájemce je na cestě se zálohou v hotovosti, a upřednostní vás, pokud zaplatíte okamžitě.

Trvejte na tom, že chcete před jakoukoliv platbou podepsat smlouvu, kterou nejdřív zkontroluje právník nebo třeba relokační agentura jako jsme my. Pokud jim tento krok nebude po chuti, rozhodně o nic nepřicházíte. Maximálně jste se připravili o spoustu starostí.

Chcete si být jisti, že vaše nájemní smlouva dává smysl a že jste si vědomi nezákonných nebo nekalých klauzulí? Pomůžeme vám je identifikovat a doporučíme vám, o čem byste měli dále jednat.

3. Dejte si pozor, od koho si byt pronajímáte

Kontrolu smlouvy jsme zmínili proto, že se může stát i situace, kdy osoba, se kterou o bytě vyjednáváte, na to nemá vůbec právo. Pokud mají oni sami byt pronajatý od majitele, potřebují jeho souhlas s tím, aby ho pronajímali někomu dalšímu. V tu chvíli jsou oni nájemníci a vy byste se stali podnájemníky.

I kdyby tento souhlas od majitele měli, český občanský zákoník bohužel nestanovuje podmínky podnájemní smlouvy příliš přesně. Často tyto smlouvy zvýhodňují nájemníky nad podnájemníky.

Zda je člověk, se kterým nájem vyjednáváte, majitelem bytu, se dozvíte z katastru nemovitostí, do kterého může kdokoliv zdarma nahlížet online. Nebo požádejte o kontrolu smlouvy profesionály.

Bohužel z katastru nemáte jak zjistit, zda má nájemník od majitele souhlas byt pronajímat podnájemníkům. Na to musíte vidět jejich vlastní smlouvu s majitelem, a ani tehdy to z ní nemusí být jasně patrné. Obecně tedy nedoporučujeme do takové smlouvy vstupovat.

Setkali jste se někdy s podezřelou nájemní smlouvou? Nebo se dokonce někomu podařilo vás podfouknout? Pokud máte obavy, že se ve smlouvě nevyznáte a budete podvedeni, neváhejte se na nás obrátit a my vám s radostí pomůžeme.
{:}