Novinky v zákoně o pobytu cizinců v ČR od 2. 8. 2021

Updates to the Czech Immigration Act will come into force in August. At ReloCare, we have listed the most important changes that will be made to the law and how they will affect people moving to the Czech Republic. You can find this summary below.

The Certificate of Temporary Residence will change its name and form

As of 2. 8. 2021, the Certificate of Temporary Residence provided to EU members will be replaced by the Certificate of Registration. Its form is not yet known. It will however be issued with a 10-year validity.

Certificates of Temporary Residence that have already been issued do not need to be changed.

New administrative fees will be introduced

A fee of CZK 200, which will be paid in the form of stamps, will now be required for the following types of application:

 • Certificate of Registration (formerly Certificate of Temporary Residence)
 • Temporary Residence Permit for an EU family member
 • Extension of the validity of the Temporary Residence Permit for an EU family member
 • Permanent Residence Permit of an EU citizen
 • Permanent Residence Permit of an EU citizen and their family member

Changes to the status of an EU citizen family member

A new distinction is made between close and distant family members. A close family member is, for example, a spouse, parent or descendant under the conditions of § 15a(1) and (2). A distant family member is, for example, a permanent partner, household member or dependent under § 15a(3).

Residence of UK citizens

As of 2. 8. 2021, it is possible to request the exchange of the Certificate of Temporary Residence and the Certificate of Permanent Residence for a Biometric Card. Family members of UK citizens must also replace their existing form of Residence.

UK citizens who legally resided in the Czech Republic before 31. 12. 2020 can continue to apply for a Certificate of Registration. However, note that this document will only be issued with a validity of 5 years.

Health insurance limitations

From 2. 8. 2021, travel health insurance for foreigners in the scope of comprehensive healthcare will be arranged exclusively with the VZP, a.s. insurance company.

The obligation does not apply to:

 • EU citizens,
 • their close family members,
 • foreigners who are members of public health insurance,
 • and holders of valid EHIC and GHIC health insurance cards. 

Foreigners who arrived in the Czech Republic no later than 1. 8. 2021 or who are already residing in the Czech Republic on the basis of a long-term visa or long-term residence permit and who have secured insurance according to the conditions valid until 1. 8. 2021, will not be required to conclude a new insurance contract with VZP, a.s. insurance company for the duration of their current residence permit.

Up-to-date information can always be found on the website of the Ministry of the Interior of the Czech Republic.

If you are a foreigner moving to the Czech Republic or an employer who is going to relocate foreign employees to the Czech Republic and you need any advice regarding the amendments to the Immigration Act, please do not hesitate to contact us at 608 874 860.{:}{:cz}Od srpna nás čekají aktualizace v českém zákoně o pobytu cizinců. V ReloCare jsme ze zákona vypsali nejdůležitější změny, o které půjde, a jaký budou mít dopad na osoby, které se stěhují do České republiky. Přehledný výpis najdete níže.

Potvrzení o přechodném pobytu změní název a podobu

Od 2. 8. 2021 Potvrzení o přechodném pobytu pro členy EU nahradí Osvědčení o registraci. Jeho podoba zatím není známá, nicméně se bude rovněž vydávat s 10letou platností.

Potvrzení o přechodném pobytu, která již byla vydána, není nutno měnit.

Budou zavedeny nové správní poplatky

Poplatek ve výši 200 Kč, který bude hrazen formou kolků, bude nově vyžadován pro následující typ žádostí:

 • Osvědčení o registraci (dříve Potvrzení o přechodném pobytu)
 • Povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EU
 • Prodloužení doby platnosti Povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EU
 • Povolení k trvalému pobytu občana EU
 • Povolení k trvalému pobytu občana EU a jeho rodinného příslušníka

Změny ve statutu Rodinného příslušníka občana EU

Nově se rodinný příslušník rozlišuje na blízkého a vzdáleného. Blízkým rodinným příslušníkem je například manžel, rodič nebo potomek za podmínek dle § 15a odst. 1 a 2. Vzdáleným rodinným příslušníkem je potom např. trvalý partner, člen domácnosti nebo vyživovaná osoba dle § 15a odst. 3.

Pobyty občanů Velké Británie

Od 2. 8. 2021 lze zažádat o výměnu Potvrzení o přechodném pobytu a Trvalého pobytu za biometrickou kartu. Dosavadní formu pobytu musí vyměnit i rodinní příslušníci občanů Velké Británie.

Občané Velké Británie, kteří oprávněně v ČR pobývali před 31. 12. 2020, mohou i nadále žádat o Osvědčení o registraci. To však bude vydáno pouze s platností 5 let.

Omezení ve zdravotním pojištění

Cestovní zdravotní pojištění pro cizince v rozsahu komplexní zdravotní péče bude moci od 2. 8. 2021 být sjednáno výhradně s Pojišťovnou VZP, a.s.

Povinnost neplatí pro:

 • občany EU,
 • jejich blízké rodinné příslušníky,
 • cizince, kteří jsou účastníky veřejného zdravotního pojištění,
 • a držitele platných průkazů zdravotního pojištění EHIC a GHIC. 

Cizinci, kteří na území ČR přicestovali nejpozději dne 1. 8. 2021 nebo na území ČR již pobývají na základě dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu a zajistili si pojištění dle podmínek platných do 1. 8. 2021, nebudou muset po dobu platnosti svého stávajícího pobytového oprávnění uzavírat novou pojistnou smlouvu s Pojišťovnou VZP, a.s.

Aktuální informace můžete vždy nalézt na stránkách Ministerstva Vnitra ČR.

Pokud jste cizinec stěhující se do ČR nebo jste zaměstnavatel, který se chystá do ČR relokovat zahraniční zaměstnance, a potřebujete ohledně novely zákona o pobytu cizinců s něčím poradit, neváhejte nás kontaktovat na čísle 608 874 860.{:}