Governmental Programs For Immigration Purposes

WHAT ARE GOVERNMENTAL PROGRAMS?

Governmental Programs are special projects granted by the Czech Ministry of Industry and Trade for certain qualified companies (e.g. investors,start ups and well established companies), aiming to shorten the immigration process for the companies’ to hire their new non-EU employees faster. 

TYPES OF PROGRAMS:

 • Highly Skilled Employee – for workers CZ ISCO 1-3 from all over the world
 • Key and Scientific Personnel – for workers CZ ISCO 1-3 from all over the world
 • Qualified Employee – CZ ISCO 4-8 Ukraine, Mongolia, Serbia, Philippines, India, Belarus, Moldova, Montenegro and Kazakhstan

WHO CAN APPLY?

 • Company that can prove no debt towards social, health insurance and taxes
 • Company that  received no fine for illegal employment 
 • Company of certain size (differs amongst programs)
 • Company that is on the market for a certain amount of time (differs amongst programs)

ADDITIONAL BENEFITS:

 • The program is valid for 1 year and unlimited numbers of employees fulfilling the conditions can be added within this period of time. It is then possible to apply repeatedly  to continue on the program
 • The desired permit (Long-term Residence Permit, Employee Card etc.) is approved within 30 days (rather within60 days)
 • Easier list of required documents for the application. Documents such as Employment contract and Confirmation of Accommodation are waived
 • Despite the limitation of work capacity at the embassies, applications through the programs are always accepted while other applications must wait a few weeks for a term. This is mostly relevant during pandemic time but not only. 
 • Employees are excused from participation in the Adaptation Courses, which are otherwise obligatory for most of non EU nationals

 

For a free consultation about Governmental Programs contact Jana, Head of Immigration, at jana@relocare.cz {:}{:cz}CO JSOU VLÁDNÍ PROGRAMY?

Vládní programy jsou speciální projekty pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu, které nabízí spoustu výhod pro určitý typ společností (např. investory, start-upy i  zavedené společnosti). Cílem těchto programů je zkrátit imigrační procesy tak, aby společnosti mohly rychleji nabírat a zaměstnávat své nové zaměstnance ze zemí mimo EU.

 

TYPY PROGRAMŮ:

 • Vysoce kvalifikovaný zaměstnanec – pro pracovníky CZ ISCO 1-3 z celého světa
 • Klíčový a vědecký personál – pro pracovníky CZ ISCO 1-3 z celého světa
 • Kvalifikovaný zaměstnanec – CZ ISCO 4-8 ze zemí: Ukrajina, Mongolsko, Srbsko, Filipíny, Indie, Bělorusko, Moldavsko, Černá Hora a Kazachstán

 

KDO SE MŮŽE PŘIHLÁSIT?

 • Společnost, která prokáže bezdlužnost vůči sociálnímu, zdravotnímu pojištění a daním
 • Společnost, která nedostala v posledním roce pokutu za nelegální zaměstnávání
 • Společnost určité velikosti coby do počtu zaměstnanců (liší se mezi programy)
 • Společnost, která je na trhu po určitou dobu (liší se mezi programy)

 

DALŠÍ VÝHODY:

 • Zařazení do programu je platné po dobu 1 roku, kdy během zařazení lze do programu přidat neomezený počet zaměstnanců, za předpokladu, že splňují dané podmínky. Po uplynutí této doby je možné opakovaně žádat o znovuzařazení.
 • Požadované povolení (Povolení k dlouhodobému pobytu, Zaměstnanecká karta atd.) je schváleno během 30 dnů (oproti standardních 60 dnů)
 • Kratší seznam potřebných dokumentů pro danou pobytovou žádost – odpadá nutnost dokládat Doklad o ubytování a Pracovní smlouvu, které lze nahradit pouhým Potvrzením společnosti. 
 • Žádosti podané prostřednictvím vládních programů jsou na zastupitelských úřadech přijímány prioritně a za všech okolností – žadatelé bez programu často čekají i několik týdnů/měsíců. Žádosti jsou/byly přijímány i v době pandemie. 
 • Zaměstnanci se nemusí účastnit adaptačních kurzů, které jsou jinak povinné pro většinu státních příslušníků třetích zemí

 

Pro bezplatnou konzultaci k vládním programům kontaktujte Janu Uhlířovou, vedoucí imigračního oddělení, na emailu jana@relocare.cz