Přehled změn v Zákoně o pobytu cizinců

Přečtěte si náš přehled změn v Zákoně o pobytu cizinců od 1. července 2023.

Modré karty

Platnost modrých karet

Modrá karta může být nově vydána maximálně na dobu 3 let namísto dosavadních 2 let. To platí i v případě prodloužení platnosti.

Změna zaměstnavatele nebo pracovní pozice

Při změně zaměstnavatele nebo pracovní pozice již není nutné žádat o souhlas ministerstvo vnitra. Dříve musela osoba, která byla držitelem modré karty méně než 2 roky, požádat o souhlas ministerstvo vnitra. Nyní mají všichni držitelé modrých karet pouze povinnost tyto změny oznámit. Oznámení musí být učiněno do 3 dnů od změny.

Držitel modré karty musí rovněž oznámit ministerstvu vnitra ukončení pracovního poměru, a to také do 3 dní, jinak hrozí ukončení pobytu. Ukončení pracovního poměru může trvat až 90 dnů (v případech držení modré karty více než dva roky, může být cizinec nezaměstnaný až 180 dnů).

Nové pracovní místo musí být stále evidováno na úřadu práce, test trhu práce však již není nutný.

Požadavky pro žádost

Do žádosti o modrou kartu nyní jde předložit smlouvu o smlouvě budoucí nebo klasickou pracovní smlouvu. V obou případech musí být doba trvání smlouvy alespoň 6 měsíců. Dříve bylo možné předkládat pouze pracovní smlouvy s platností alespoň 1 rok.

Držitelé modré karty v jiném členském státě EU

Pokud je žadatel držitelem modré karty v jiném členském státě EU, není třeba předkládat potvrzení o trestní bezúhonnosti vydané zemí původu nebo zemí, ve které žadatel pobýval v předchozích 3 letech, a to po dobu v součtu alespoň 6 měsíců. 

Pokud osoba, která získává modrou kartu, žila v předchozích více než 2 letech v jiné zemi EU, není třeba předkládat českému zastupitelskému úřadu doklad o vysokoškolské kvalifikaci.

Povolení k trvalému pobytu 

Podání žádosti o povolení k trvalému pobytu

Osoba, která v zemi pobývá na základě "fikce pobytu", již nemůže žádat o povolení k trvalému pobytu.

"Fikce pobytu" znamená, že pobyt cizince je legální, avšak dosud mu nebyla vydána nová biometrická karta.

Teprve po obdržení platné biometrické karty může osoba požádat o trvalý pobyt.

Výjimky jsou následující:

  • Občané EU a jejich rodinní příslušníci,
  • osoby, které žádají o povolení k trvalému pobytu za účelem soužití s rodičem, který má povolení k trvalému pobytu.

Cizinec může podat žádost o povolení k trvalému pobytu pouze v případě, že se nezdržuje mimo území ČR déle než 18 měsíců v posledních 5 letech.

Ukončení platnosti dlouhodobého víza a povolení k pobytu za účelem strpění

Platnost dlouhodobého víza za účelem strpění pobytu na území skončí buď koncem platnosti, nebo dnem, kdy jeho držitel opustí schengenský prostor. Jsou pak ale výjimky pro držitele takového víza v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině. V takových případech platnost dlouhodobého víza opuštěním Schengenu nekončí.

Jednorázové vstupové vízum – za účelem převzetí povolení k pobytu (DV/R)

Držitelé jednorázového víza nad 90 dnů – za účelem převzetí povolení k pobytu – (DV/R) by se nyní měli zaregistrovat na místo příslušné pobočce ministerstva vnitra do 30 dnů (dříve 3 dny).

Změny ve správních poplatcích

Nový poplatek za opětovné vydání poškozeného, poškozeného, ztraceného, nefunkčního nebo odcizeného průkazu činí 2 500 Kč (místo dosavadních 4 000 Kč).

Osvědčení o trestní bezúhonnosti ze zahraničí

Nově se vyžaduje předložení výpisu z rejstříku trestů ze všech zemí, kde žadatel pobýval v posledních 3 letech v součtu 6 měsíců, nikoli pouze nepřetržitě 6 měsíců.

Dlouhodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání

Dlouhodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání se nově vydává na 9 měsíců místo dosavadních 6 měsíců. 

Dlouhodobé povolení k pobytu za účelem sloučení rodiny

Již není možné žádat o povolení k dlouhodobému pobytu pro zletilé nezaopatřené dítě. Rovněž pro ně není možné žádat o prodloužení povolení.

Cizinci starší 18 let mohou změnit účel povolení např. na dlouhodobý pobyt za účelem studia nebo zaměstnání. 

Pro ostatní kategorie osob zůstávají pravidla pro podání žádosti stejná (např. nezletilé dítě držitele zaměstnanecké karty). 

Podání žádosti ze zastupitelského úřadu 

Některé zastupitelské úřady v zahraničí jsou nyní oprávněna poskytovat termíny pro podání žádosti na základě náhodného výběru (loterie). 

Nově je možné podat žádost o povolení k pobytu v ČR v jiné zemi, než je domovská země žadatele, ale pouze v případě, že zde má žadatel povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a pobývá v této zemi déle než 2 roky.K podání žádosti je třeba doložit potvrzení o pobytu. 

Například držitel německého povolení k pobytu na 3 roky může nyní požádat o povolení k pobytu v České republice v Drážďanech v Německu. Pokud je cizinec se stejným povolením držitelem povolení pouze 1,5 roku, měl by s podáním žádosti v Drážďanech počkat ještě 6 měsíců, jinak by měl žádost podat ve své domovské zemi. Dříve pro tuto možnost stačilo povolení udělené na 2 roky.

Stále platí, že cizinci s výjimky z místní příslušnosti, mohou podávat žádosti o česká dlouhodobá víza či dlouhodobé pobyty i mimo svou zemi původu.

Upozorňujeme, že všichni držitelé evropského povolení k pobytu mohou žádat o české povolení k pobytu pouze na českém velvyslanectví v Drážďanech.

Still have questions? Kontaktujte nás to figure out what you need to do to keep your current status active.