TERMINOLOGIE IMIGRAČNÍCH PROCESŮ

Ztrácíte se v terminologii spojené s imigračními procesy a získáním víz do České republiky? Pomůžeme vám! Připravili jsme seznam výrazů a jejich vysvětlení, abyste se v názvech mohli lépe zorientovat.

Apostila / Apostille

Apostila je typ vyššího ověření razítek a podpisů, které se zpravidla vydává ministerstvem zahraničních věcí nebo ministerstvem spravedlnosti. Slouží jako mezinárodní ověření pravosti dokumentu. Dokument s apostilou je akceptován pouze v zemích, jež jsou součástí Haagské úmluvy o apostile. V ostatních případech je nutná superlegalizace.

Biometrická karta / Biometrical Card

Všechna povolení k dlouhodobému či trvalému pobytu pro občany třetích zemích jsou vyhotovena ve formě biometrické karty, tedy průkazu, který nese biometrická data cizince (fotografie a otisky prstů). Osobní účast žadatele je nezbytná na dvou schůzkách na ministerstvu vnitra, jednak při odebírání biometrických dat, jednak při převzetí vyhotoveného průkazu. Proces získání fyzické karty trvá zhruba 30 dní (ode dne odebrání otisků a vyfotografování žadatele po vyzvednutí biometrické karty).

Rodné číslo / Birth Number

Každý držitel povolení k pobytu či pracovního víza je oprávněn získat české rodné číslo. Jedná se unikátní identifikační číslo, jehož účelem je zjednodušení komunikace s úřady. Cizinec není povinen certifikát o rodném číslem převzít, může jej ovšem potřebovat třeba při koupi auta.

Překlenovací štítek / Bridge Visa (BV)

Typ víza umožňující bezproblémové cestování z/do České republiky a je zpravidla udělován v průběhu řízení o prodloužení pobytového oprávnění občana třetí země. Překlenovací štítek se uděluje na počkání, neprobíhá žádný schvalovací proces a vydává se ve formě nálepky do pasu, a to obvykle v délce 2 až 4 měsíce. Překlenovací štítek je možné prodloužit.

Doklad o ubytování / Confirmation of Accomodation (CoA)

Doklad o ubytování slouží jako důkaz o místě pobytu cizince a musí být opatřen podpisem vlastníka nemovitosti či jeho zmocněncem. Dokument je nejčastěji využíván v žádostech o víza a různé typy povolení. Často nahrazuje nájemní smlouvu za účelem ochrany soukromí cizince, protože neobsahuje například výši nájemného. V případě občana třetí země, či občana evropské unie žádajícího o trvalý pobyt, musí být podpis na dokladu o ubytování ověřený notářem či na pobočce Czech POINT.

Vyslaný zaměstanec / Dispatched Employee

Zaměstnanec, který je dočasně alokován do České republiky, aby zde vykonával své zaměstnání na základě zahraniční pracovní smlouvy. Pracovní smlouva je uzavřena se společností sídlící v zahraničí a povinnosti z ní plynoucí, tedy mzda a odvody plateb do sociálního a zdravotního pojištění, jsou tedy uskutečňovány mimo Českou republiku. Zaměstnaneckou kartu v tomto případě doplní také pracovní povolení. Opakem je lokálně zaměstnaný pracovník.

Česká ambasáda / Czech Embassy

První žádosti o víza a povolení pro občany třetích zemí musí být podány prostřednictvím českého zastupitelského úřadu v zahraničí, zpravidla v domovské zemi či zemi dlouhodobého či trvalého pobytu žadatele. Výjimku tvoří několik států, jejichž občané mohou podávat žádosti na jakékoliv české ambasádě ve světě. Následný schvalovací proces je v gesci Ministerstva vnitra České republiky, zastupitelský úřad nemá žádný vliv na schválení procesu.

Zaměstnanecká karta / Employee Card (EC)

Zaměstnanecké karta je druh povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání. Rozlišujeme duální a neduální zaměstnaneckou kartu, kdy duální se vydává lokálním zaměstnancům, a neduální zaměstnancům vyslaným. (viz Vyslaný zaměstnanec). Duální karta je kombinací povolení k pobytu a pracovního povolení, neduální vyžaduje vydání Povolení k zaměstnání ze strany úřadu práce.

Žádost o první zaměstnaneckou kartu musí být podána na českém zastupitelském úřadě v zahraničí. Proces obvykle trvá 60 dní, ale ani 90-denní řízení není výjimkou v komplikovaných případech. Jakmile je žádost schválena, následuje převzetí tranzitního víza, které je vydáno ambasádou přijímající žádost. Po příjezdu do České republiky se žadatel dostaví na příslušnou pobočku ministerstva vnitra, kde jsou mu odebrány biometrické údaje potřebné pro vyhotovení biometrické karty. Proces trvá cca 30 dní a vyhotovená biometrická karta má platnost maximálně dva roky s možností opakovaného prodloužení. Zaměstnání může být zahájeno dnem odebrání biometrických dat.

Vládní projekty / Governmental Projects (formerly known as Fast Track)

Vládní projekty jsou v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu, a jejich cílem je podpora podniků sídlících v České republice zrychlením imigračních procesů pracovníků ze zahraničí. Pro zařazení společnosti do projektu je nutné splnit některé podmínky, například bezdlužnost vůči českým úřadům. Zažádat o zařazení je možné až v momentě, kdy společnost zahájila imigrační proces s kandidátem ze zahraničí. Zařazení do projektu je platné 1 rok, během kterého z něj mohou profitovat i další kandidáti. Mezi největší benefity těchto projektů patří garance schválení žádostí během 30 dní a pomoc při zajištění termínu na českém zastupitelském úřade na podání žádosti. To často bývá kámen úrazu, obzvláště v cizinci oblíbených zemích jako jsou Ukrajina a Indie, kde je téměř nemožné termín získat. Díky programu se také upouští od některých jinak povinných náležitostí žádosti.

Vnitropodnikový přesun / Intra-Corporate Transfer

Tento nový typ povolení byl implementován v roce 2017 a slouží pouze specifickému okruhu zaměstnanců, do nějž patří vyšší management, specialisté a stážisté zaměstnaní ve společnostech sídlících mimo EU, kteří jsou vyslaní k výkonu práce do České republiky. Maximální délka pobytu je v tomto případě 3 roky. Obě pobočky, tedy zahraniční (vysílající) a česká (přijímající) musejí být legálně propojeny.

Lokální zaměstnanec / Locally Hired Employee

Zaměstnanec, který je zaměstnán společností sídlící v České republice. Plat je vyplácen lokálně, stejně tak platby sociálního a zdravotního pojištění jsou odváděny v České republice. Uchazeči o zaměstnání ze zemí mimo EU žádají o zaměstnanecké, resp. modré karty. Opakem lokálního zaměstnance je převedený zaměstnanec.

Povolení k dlouhodobému pobytu / Long-term Residence Permit (LTRP)

Prodloužení dlouhodobého víza se se vydává ve formě povolení k dlouhodobému pobytu. Žádost se podává na Ministerstvu vnitra ČR nejdříve 120 dní, nejpozději pak den před vypršením platnosti dlouhodobého víza. Cizinec může začít legálně pracovat ode dne převzetí biometrické karty.

Dlouhodobá víza / Long-term Visa

Vízum je určeno rodinným příslušníkům zaměstnanců, jednatelům a studentům. Žádost musí být podána prostřednictvím českého zastupitelského úřadu a schvalovací proces trvá 90 až 120 dní. Vízum je vylepeno do cestovního dokladu na stejné ambasádě, na níž byla podána žádost. Platnost víza se pohybuje mezi 6 až 12 měsíci. Prodloužení víza se vydává v podobě Povolení k dlouhodobému pobytu.

Ministerstvo vnitra / Ministry of Interior

Všechny žádosti o víza a povolení jsou v gesci Ministerstva vnitra České republiky, konkrétně na Oddělení azylové a migrační politiky, které žádosti zpracovává a schvaluje. Každé oddělení má na starosti určitou oblast České Republiky a cizinci by měli vždy navštívit to pracoviště, kam spadají dle adresy pobytu. Změnu bydliště jsou cizinci povinni hlásit.

Nostrifikace / Nostrification

Uznání vysokoškolského diplomu vydaného v zahraničí českým vzdělávacím systémem. Proces probíhá v České republice jednou z akreditovaných vysokých škol a trvá 30 až 60 dní. Nejčastěji se s nostrifikací setká cizinec při žádosti o modrou kartu. Diplom musí být opatřen apostilou nebo být superlegalizován.

Plná moc / Power of Attorney (shortly PoA)

Plná moc je písemné potvrzení, kterým může cizinec přenechat řešení různých úkonů svému zástupci. V imigračním prostředí tak může zmocněnec podat některé typy žádostí, sledovat průběh žádosti a dokládat případně další dokumenty jménem žadatele. Vyhotovené doklady s však musí cizinec vyzvednout vždy osobně. Některý typ žádosti lze podat jedině za přítomnosti žadatele, například žádost o trvalý pobyt.

Registrace příjezdu na cizinecké policii / Registration at the Foreign Police (FP)

Všichni cizinci, kteří přijedou do České republiky, musí registrovat svůj příjezd na cizinecké policii. Občané třetích zemí se k registraci dostaví do 3 dnů; pro občany Evropské unie pak platí 30 denní lhůta. Není zde možnost sjednání schůzky za účelem registrace, cizinec si po příchodu na místní pobočku odebere pořadové číslo. Cizinec pobývající v hotelu má být ze zákona zaregistrován daným ubytovatelem, je však doporučeno zkontrolovat, že byla tato povinnost splněna.

Nahlášení nástupu do zaměstnání Úřadu práce / Registration at the Labour Office

Začátek a konec pracovního poměru cizinců musí být nahlášen na úřad práce. Nahlášení nesmí proběhnout později než v den nástupu do zaměstnání, kdy k nahlášení skončení je stanovena 8 denní lhůta.

Povolení k přechodnému pobytu / Residence Permit for Non EU

Druh povolení pro rodinné příslušníky občanů Evropské unie. Vydává se s platností 5 let s možností prodloužení, či přechodu na trvalý pobyt. Tento proces může trvat 4-8 měsíců, jelikož zahrnuje náhodnou návštěvu cizinecké policie, během které dochází k rozhovoru s dvojicí/párem, za účelem potvrzení legitimnosti vztahu. Jestliže se policie třikrát neúspěšně pokusí o zastihnutí dvojice, zašle oficiální vyzvání k pohovoru na Ministerstvu vnitra,  u kterého musí být přítomen i tlumočník. Návštěvu policie není možné naplánovat dopředu. Pokud dorazí policie a jeden z partnerů není přítomen, je možné se dohodnout na jeho vyčkání.

Krátkodobá víza / Short-term visa

Typ víza, které se vydává s platností až na 90 dní. Žádost a vyzvednutí víza musí proběhnout na stejném velvyslanectví České republiky. Existuje několik účelu žádosti, jedna z nich je krátkodobé zaměstnání, které však vyžaduje vydání Povolení k zaměstnání. Vyřízení žádostí trvá až 14 dní.

Superlegalizace / Superlegalization

Confirmation of the authenticity and legitimacy of the document by authorities and recognition to be officially used by other countries. The process requires a visit to the Ministry of Justice in the country of issuance followed by a visit to the Czech Embassy in the same country. The process varies depending on the country.

The process can be done only for official documents that are issued by a recognized organization/officials. Private statements, agreements such as rent contracts, bank statements, cannot be superlegalized.

Potvrzení o přechodném pobytu / Temporary Residence Permit

Potvrzení o přechodném pobytu je určeno občanům Evropské unie. Občané EU nemají povinnost si o tento druh pobytu zažádat, nicméně potvrzení po nich může být požadováno při vyřizování různých úkonů: zřízení internetového připojení, při koupi/pronájmu auta, při žádosti o parkovací kartu, při žádosti o mateřskou dovolenou či podporu v nezaměstnanosti. Žádost o přechodný pobyt je možné podat prostřednictvím zmocněného zástupce a je vyřízena do 30 dnů ode dne podání. Celý proces netrvá déle než 60 dní.

Turistická víza / Tourist Visa

Turistické vízum umožňuje vstup do České republiky až na dobu 90 dnů v celkovém období 180 dnů (s možným vícenásobným vstupem v tomto období, toto musí být uvedeno ve vízu). Do České republiky mohou bez oficiálního víza vstoupit občané více než 60 států, ostatní však musí požádat o turistické vízum na českém velvyslanectví ve státě svého původu, nebo v zemi, kde jsou držiteli dlouhodobého oprávnění k pobytu. Proces žádosti trvá až 14 dní. Upozorňujeme, že se jedná o nepracovní vízum a je zakázán jakýkoli výkon dani podléhající výdělečné činnosti.

Tranzitní vízum / Entry visa

Vízum vydané ambasádou České republiky po schválení žádosti o dlouhodobý pobyt (např. Zaměstnaneckou kartu). U některých národností je převzetí víz zásadní pro vstup do České republiky a pro dokončení procesu získání Zaměstnanecké karty. Pokud je národnosti umožněn vstup bez jakéhokoliv víza, není nutné tranzitní vízum vyzvedávat, avšak nevyzvednutí ovlivní datum nástupu do zaměstnání. Vydáno je na ambasádě České republiky, kde byla žádosti podána. Upozorňujeme, že některé ambasády budou vyžadovat předchozí objednání pro vydání tranzitního víza.

Hlášenka volného pracovního místa / Vacancy Announcement at the Labour Office

In order to receive permission to hire a foreigner, it is required to prove that the new employee is not hired for a job that can be executed by Czech citizens. Therefore a vacancy for the job position has to be reported to the Labor Office to give to locals the opportunity to apply for the position. Automatic approval will be issued after 30 days from the submission of the vacancy if no suitable local candidate was found. The Employee Card application can be submitted via the Embassy only after the completion of the 30 days of the vacancy report is fulfilled.

Podání žádosti bez sjednané schůzky / Visit at the Ministry Without an Appointment

Všechny schůzky na Ministerstvu vnitra ČR musí být předem včas objednány. Ve výjimečném případě, kdy termíny dostupné na objednání neodpovídají urgenci požadavku, se cizinec může dostavit bez objednání, a čekat ve frontě na základě pořadového čísla. V tomto případě lze počítat s 2 až 8 hodinovým čekáním. Ne všechny typy požadavků však lze uskutečnit touto cestou – například na sejmutí otisků prstů pro vydání biometrické karty je nutné se předem objednat. 

Pracovní povolení / Work Permit

Pracovní povolení je vyžadováno v případě vyslaného zaměstnance nebo v případě krátkodobých víz vydaných za účelem výkonu zaměstnání. Oficiální lhůta pro získání pracovního povolení je 30 dní – ve většině měst ČR trvá vyřízení pracovního povolení kratší dobu, v Praze pak až 60 dní.

Nejste si jisti, že rozumíte procesu podání žádosti na Ministestvu vnitra ČR? Kontaktujte nás! Rádi vám pomůžeme!